Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RaFa Shop

 

DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2017 poz. 459).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego RaFa Shop.

4. Sklep internetowy RaFa Shop (Sklep) – serwis internetowy prowadzący sprzedaż detaliczną, dostępny pod www.rafa-shop.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

5. Towar – produkty oferowane przez Sklep.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy RaFa Shop Faustyna Kwaśkiewicz,
ul. Saska 8/108, 03-968 Warszawa, NIP: 7732466138 a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, i liczbę Towaru.

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.rafa-shop.pl.

2. Właścicielem Sklepu jest: Faustyna Kwaśkiewicz z siedzibą w: ul. Saska 8/108, 03-968 Warszawa, NIP: 7732466138 , tel. 515 170 524, 725 247 671 ,
adres e
-mail: sklep@rafa-shop.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 2005 lub nowszej.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (właściciel Sklepu) zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej serwisu www.rafa-shop.pl.

 

§2

Zamówienia

1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży:

a. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.rafa-shop.pl, następnie dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

b. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

c. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

d. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) szacowanego czasu dostawy.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia,
w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem – dane do przelewu:
Faustyna Kwaśkiewicz ul. Saska 8/108, 03-968 Warszawa,
numer konta bankowego 51 1020 3916 0000 0402 0183 0967,
w tytule proszę o podanie nr zamówienia.

b) płatnością w systemie payU, przelewy24.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, apaczka.pl).

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych. Zależny jest od wyboru opcji dostawy, licząc od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub pargonu lub faktury VAT.

 

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@rafa-shop.pl. Sklep ustosunkowuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4.W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeżeli reklamacja towaru jest niezasadna, kosztem dostawy obciążony jest Klient.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy wysłać oświadczenie (załącznik 1) o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wraz
z Towarem w terminie 14 dni od odbioru Towaru na adres: RaFa Shop Faustyna Kwaśkiewicz, ul. Saska 8/108, 03-968 Warszawa.

3. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Najlepiej odesłać produkt w pudełku, w którym zamówienie zostało wysłane, ale nie jest to niezbędne - ważne żeby produkt nie zdeformował się w trakcie transportu. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę. Sklep może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §6 punktach 2 i 3, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego lub newsletteru.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4. Sklep posiada Certyfikat SSL, zapewniający ochronę witryn internetowych, a także gwarantuje zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06. 11. 2017 r.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

Załącznik nr 1

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy *

 

Adresat (Sprzedawca)

RaFa Shop Faustyna Kwaśkiewicz

ul. Saska 8/108

03-968 Warszawa

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, następujących rzeczy: .............………......................................

................................................................................................................……………………………....................................

Numer zamówienia: ...................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ..............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta: ....................................................................................................................................................
Adres konsumenta: .....................................................................................................................................................................
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ......................................................…….........................................

................................................................................................................……………………………........................................

 

 

Data .............................................................

 

 

……………………………………………….

Podpis

 

* Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony